Thursday, July 29, 2021
"Sự thấu cảm là nhân tố quan trọng trong việc thay đổi thế giới" - Obama. Trước tiên ở đây, chúng ta cần phân biệt giữa 2 khái niệm là sự thấu cảm và sự đồng cảm. Sự đồng cảm(Sympathy) là...